Polityka prywatności

Polityka Prywatności Portalu znajdującego się na stronie internetowej http://www.optykpaprota.pl/ obowiązuje od 25.05.2018 r.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu/Serwisu https://www.optykpaprota.pl jest Optyka Okularowa Katarzyna Paprota, dane kontaktowe: ul. Słowiańska 42e 61-664 Poznań.REGON:630659270 , NIP:972-002-32-35 nr telefonu +48 577-494-343 e-mail: info@optykpaprota.pl.

Optyka Okularowa Katarzyna Paprota dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.

Optyka Okularowa Katarzyna Paprota posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Użytkowników.

Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez firmę Optyka Okularowa Katarzyna Paprota jest dostosowany do przepisów RODO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Crash Plus Gustaw Paprota przetwarza dane osobowe w celach:

świadczenia usługi, prowadzenia konta Użytkownika w Portalu https://www.optykpaprota.pl Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 1. świadczenia usług niewymagających założenia konta takich jak: np. skontaktowanie się w celu zapytania o Towarach, świadczonych usługach etc.

 2. sprzedaży produktów oferowanych przez Optyka Okularowa Katarzyna Paprota podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Optyka Okularowa Katarzyna Paprota marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Optyka Okularowa Katarzyna Paprota (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 5. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z Portalu https://www.optykpaprota.pl oraz jest niezbędne do realizowania umowy o świadczenie usług, w przypadku niepotwierdzenia danych niemożliwe jest kontynuowanie umowy.

 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 8. Odbiorcami danych osobowych będą:

  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne w celu obsługi portalu https://www.optykpaprota.pl a także podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Optyka Okularowa Katarzyna Paprota na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO,

  2. uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.

 9. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Optyka Okularowa Katarzyna Paprota z prośbą o udzielenie informacji.

 11. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Ponadto, informujemy, że:

 1. Usługodawca rejestruje adresy IP Usługobiorców, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje zapisywane są w logach systemowych.

 2. Serwis/Portal Optyka Okularowa Katarzyna Paprota używa "cookies" w celu personalizacji Usług i treści Portalu.

ZAŁĄCZNIK

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ ŚRODKI TECHNICZE DOSTĘPNE USŁUGOBIORCOM W CELU ICH ZMINIMALIZOWANIA

Wirus komputerowy – program komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez zgody użytkownika. Wirus komputerowy do swojej działalności wymaga nosiciela w postaci programu komputerowego, poczty elektronicznej itp. Wirusy wykorzystują słabość zabezpieczeń systemów komputerowych lub właściwości systemów oraz niedoświadczenie i beztroskę użytkowników.

Złośliwe oprogramowanie, malware (z ang. malicious software) - aplikacje, skrypty i ingerencje mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do użytkownika komputera.

Robaki – wirusy rozmnażające się tylko przez sieć. Nie potrzebują programu "żywiciela" tak jak typowe wirusy. Często powielają się pocztą elektroniczną.

Trojan – Ukrywa się pod nazwą lub w części pliku, który użytkownikowi wydaje się pomocny. Oprócz właściwego działania pliku zgodnego z jego nazwą, trojan wykonuje operacje w tle szkodliwe dla użytkownika np. otwiera port komputera, przez który może być dokonany atak hakera.

Backdoor – przejmuje kontrolę nad zainfekowanym komputerem umożliwiając wykonanie na nim czynności administracyjnych łącznie z usuwaniem i zapisem danych. Podszywa się pod pliki i programy, z których często korzysta użytkownik. Umożliwia intruzom administrowanie systemem operacyjnym poprzez Internet. Wykonuje zadania wbrew wiedzy i woli ofiary.

Spyware – oprogramowanie zbierające informacje o osobie fizycznej lub prawnej bez jej zgody. Występuje często jako dodatkowe i ukryte komponenty większego programu, odporne na usuwanie i ingerencję użytkownika. Spyware zmienia wpisy do rejestru systemu operacyjnego i ustawienia użytkownika. Potrafi pobierać i uruchamiać pliki pobrane z sieci.

Exploit – kod umożliwiający zdalne przejęcie kontroli nad komputerem poprzez sieć, wykorzystując do tego celu dziury w programach i systemach operacyjnych.

Root kit – jedno z najniebezpieczniejszych narzędzi hakerskich. Podstawowym zadaniem rootkita jest ukrywanie procesów określonych przez hakera, a zmierzających do przejęcia kontroli nad komputerem użytkownika.

Keylogger – Odczytuje i zapisuje wszystkie naciśnięcia klawiszy użytkownika. Dzięki temu adresy, kody, cenne informacje mogą dostać się w niepowołane ręce.

Dialery – programy łączące się z siecią przez inny numer dostępowy niż wybrany przez użytkownika. Dialery szkodzą tylko posiadaczom modemów telefonicznych analogowych i cyfrowych ISDN.

SQL/URL injection – forma ataku na bazę danych poprzez stronę WWW i komendy języka SQL. Służy wyciąganiu informacji z bazy danych niedostępnych dla zwykłego użytkownika. Atakujący może zmodyfikować zapytanie kierowane do bazy danych poprzez modyfikację adresu URL o nieautoryzowane polecenia języka SQL.

Obrona przed szkodliwym oprogramowaniem:

 1. instalacja oprogramowania antywirusowego, włączona zapora sieciowa (firewall)

 2. aktualizacja oprogramowania

 3. nie otwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia

 4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji

 5. wyłączenie makr w MS Excel i Word

 6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym

 7. przy płatnościach drogą elektroniczną upewnienie się że transmisja danych będzie szyfrowana

O gabinecie


Zapraszamy do jednego z kilku naszych gabinetów rozmieszczonych na terenie Poznania i okolicznych miejscowościach.

Zapraszamy
do naszego gabinetu


Umów się na wizytę

577 494 343
Przejdź
do kontaktu